Friday November 03, 2017
Lynchburg %
0
Friday, November 03
Final
Match 5 - ODAC Semifinals
Friday, November 03
Final
Match 6 - ODAC Semifinals
Saturday November 04, 2017
Saturday, November 04
Final
Match 7 - ODAC Championship
% Post season